საქართველოში ადიქტოლოგიის, როგორც დამოკიდებულების შესახებ ტრანს-დისციპლინური მეცნიერების, განვითარების (ADDIGE) პროექტი

ტრენინგი - “ნარკოტიკების მოხმარების ეპიდემიოლოგია, ძირითადი ინდიკატორები, და ნარკოვითარების შესახებ წლიური ეროვნული ანგარიშების მომზადება”

ნარკოტიკების მონიტორინიგის თანამედროვე მიდგომები - ქართველ ექსპერტთა ტრენინგი

საქართველოში ადიქტოლოგიის კვლევების განვითარების (ARDG) პროექტი

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსდა პროექტი - საქართველოში ადიქტოლოგიის დარგში კვლევითი შესაძლებლობების განვითარება.

საქართველოში ადიქტოლოგიის დარგში კვლევის მდგრადი შესაძლებლობის განვითარება

საქართველოში ადამიანური რესურსების, მტკიცებულებითი ბაზისა და ხარისხის სტანდარტების შემუშავება ადიქტოლოგიაში

აივი და ნარკოტიკების მოხმარება ქართველ ქალებში

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო