ნარკოტიკების მონიტორინიგის თანამედროვე მიდგომები - ქართველ ექსპერტთა ტრენინგი

2014 წლის 8-12 სექტემბერს, USAID-ის პროექტის ფარგლებში, ექვსი ქართველი ექსპერტი  დაესწრო პრაღაში 5 დღიან ტრენინგს, რომელიც ორგანიზებული იყო EMCDDA და Reitox -ის აკადემიის მიერ. ტრენინგის - „ნარკოტიკების მონიტორინიგის თანამედროვე მიდგომები“ უმთავრესი მიზანი იყო, გაუმჯობესდეს პროფესიონალთა ტექნიკური შესაძლებლობები და უნარ-ჩვევები, რომ მათ შეძლონ ნარკოტიკების ეროვნული საინფორმაციო სისტემის ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მონაცემთა მოგროვება, ანალიზი და მათი ინტერპრეტაცია. 

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო