აივ/შიდსით ინფიცირებულთა და ინფიცირების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ პირთა  ადამიანის უფლებების დაცვა

განხორციელების პერიოდი: 2007 - 2009 წწ

დამფინანსებელი: ევროკავშირი EIDHR პროგრამა

პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტის მთავარი მიზანი იყო ნარკოტიკების მომხმარებელთა აივ ინფიცირებულთა უფლებების აღიარება და დაცვა და მათი საზოგადოებაში რეინტეგრაციის მხარდაჭერა.   ნარკოტიკების მომხმარებელთა და მათი ოჯახის წევრების, პოლიტიკის განმსაზღვრელებისა და დაკავშირებულ პირთა ცოდნა, ისევე როგორც ზოგადად მოსახლეობის ცოდნა გაიზარდა. ამის შედეგად შეგროვდა 58 000 ხელმოწერა საქართველოს პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის მხარდასაჭერად.

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო