სასარგებლო ბმულები

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

პრობაციის ეროვნული სააგენტო

თბილისის საქალაქო სასამართლო

საქართველოს უზანაესი სასამართლო

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს სახალხო დამცველი

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის ოფისი

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია

გაეროს შიდსთან ბრძოლის ერთიანი პროგრამა

ნარკოტიკებისა და წამალდამოკიდებულების ევროპის მონიტორინგის ცენტრი

ევრო საბჭოს პომპიდუ ჯგუფი

შიდსთან, ტუბერკულოზსა და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი

ნარკოპოლიტიკის გლობალური კომისია

TED

გაერთიანებული ერების გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების სააგენტო 

 

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო