ადიქტოლოგიის სწავლების დანერგვა საქართველოში

სუბუქსონი და მეთადონი აივ გადაცემის რისკის შემცირებისათვის სუბუტექსის ინექციურ მომხმარებლებში

ნარკოპოლიტიკის რეფორმის ადვოკაცია

რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკო-ტესტირება?

ჰუმანურობა პირველ რიგში

ადიქტოლოგიის სწავლების დანერგვა საქართველოში

ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებელთა აივ/შიდსთან დაკავშირებული სარისკო ქცევის ახალი ტენდენციები

ნარკოპოლიტიკისა და ჩანაცვლებითი თერაპიის შეხვედრა საქართველოში

სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული კოორდინაცია ნარკო პოლიტიკის ადვოკაციისათვის

აივ/შიდსით ინფიცირებულთა და ინფიცირების მაღალი რისკის ქვეშ მყოფ პირთა  ადამიანის უფლებების დაცვა

Next Last
Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო