ადიქტოლოგიის სწავლების დანერგვა საქართველოში

განხორციელების პერიოდი: 2012 - 2013 წწ

დამფინანსებელი: USAID/ჩეხეთის განვითარების სააგენტო

პარტნიორები: ადიქტოლოგიის ცენტრი, ჩარლზის უნივერსტეტი - პრაღა; ბათუმის შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, IB ევრო-კავკასიური უნივერსიტეტი

პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში ადიქტოლოგიის სასწავლო კურსის დანერგვას. პროექტის ფარგლებში მოხდება ადიქტოლოგიის სამაგისტრო კურსისა და განგრძობადი განათლების სასწავლო კურიკულუმების შემუშავება და  აკრედიტაცია, ასევე შესაბამისი აკადემიური პერსონალის მომზადება.

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო