ნარკოპოლიტიკის რეფორმის ადვოკაცია

განხორციელების პერიოდი: 2010 - 2012 წწ

დამფინანსებელი: ევრაზიის ზიანის შემცირების ქსელი (GDPP/OSI პროგრამა)

პროექტის მოკლე აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და არადისკრიმინაციული ნარკოპოლიტიკის დანერგვის ხელშეწყობას. პროექტის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენდა მედია მომიტორინგი, ხოლო ძირითადი მიზანი ქვეყანაში არსებული ნარკოპოლიტიკის ხარჯთეფექტურობის განსაზღვრა იყო. 

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო