ალტერნატივა ჯორჯიას პუბლიკაციები

1.  ანგარიში პრეპარატ "ნალოქსონის" შესახებ

2. რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკოტესტირება? (საბოლოო ანგარიში) 

3. რამდენად ეფექტურია ქუჩის ნარკოტესტირება? (პოლიტიკის დოკუმენტი)

4. საქართველოში ადიქტოლოგიის სფეროში განათლების საჭიროება

5. ნარკოტიკების მომხმარებელთა რეგისტრაციის სისტემა და შემდგომი კონტროლი საქართველოში 

6. ინვესტიცია ჯანმრთელ მომავალში (საქართველოს ნარკოპოლიტიკის სამოქმედო გეგმა 2007-2009)

7. ნარკოტიკული საშუალებების კონტროლი საქართველოში: ნარკოტესტირება და ნარკოტიკების მოხმარების შემცირება? (ბექლის ფონდი: ნარკოპოლიტიკის პროგრამა, ანგარიში 15)

8. ნარკოტიკების ბოროტად გამოყენების ფინანსურ-ეკონომიკური ასპექტები 

9. Women Who Inject Drugs in the Republic of Georgia: In Their Own Words

10. ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარების კვლევა ზოგად მოსახლეობაში

სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები:

ნარკოპოლიტიკის ანალიზი საქართველოში

მეთადონი და ბუპრენორფინი-ნალოქსონი ეფექტურია არალეგალური ბუპრენორფინისა და სხვა ოპიოიდების მოხმარებისა და აივ-სარისკო ქცევის შესამცირებლად - რანდომიზებული კლინიკური კვლევის შედეგები

ორჯერ სტიგმატიზირებული: სერვისის მიმწოდებლების შეხედულებები ქალ ნარკოტიკების მომხმარებლებზე საქართველოში

მკურნალობის ხელმისაწვდომობა ქალი ნარკოტიკების მომხმარებლებისათვის საქართველოში: სოციო-კულტურული და სტრუქტურული ბარიერები

ბიჰევიორალური მკურნალობა და ნალტრექსონი ამცირებს ნარკოტიკების მოხმარებასა და  სამართლებრივ პრობლემებს საქართველოში

ნარკოტიკების მოხმარებისა და აივ/შიდსის რისკების შემცირება ოპიოიდების ინექციურად მომხმარებელ მამაკაცებში საქართველოში

"ჩვენ ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ!" მსმ-ების კატეგორიები თბილისში 

რატომ მოიხმარენ საქართველოში შპრიცების გაცვლის პროგრამის კლიენტები ბუპრენორფინს?

რისკები მსმ-ებს შორის თბილისში

ანტი-ნარკოტიკული კანონმდებლობა არღვევს ადამიანის უფლებებს

ნემსების/შპრიცების გაცვლის პროგრამების ეფექტურობა საქართველოში

წამალდამოკიდებულების მკურნალობის ძიებისა და დასრულების ფაქტორები 

საქართველოში ტოქსიკომანიით დაავადებული პირების მიერ გამოყენებული წებო "რაზი"-ს ქიმიური შემადგენლობის კვლევა  

 

 

Partners Eurasian Harm Reduction Network - EHRN Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) / Евразийская сеть снижения вреда (ЕССВ) ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი RTI International Global Initiative on Psychiatry (GIP) tasz Futures Group Release : Drugs, The Law & Human Rights International Drug Policy Consortium Home | Harm Reduction International Mainline Canadian HIV/AIDS Legal Network ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო